Ο ρόλος των θρεπτικών στοιχείων στην καλλιέργεια της ελιάς